Üdvözöljük a Hallgatói Számítógép Központ honlapján!

Felhasználói szabályzat

a BME Hallgatói Számítógép Központjának (HSZK) igénybevételéhez

1. Bevezetés

A HSZK feladata az egyetemen folyó kiscsoportos, számítástechnikai infrastruktúrát igénylő alapoktatáshoz szükséges környezeti, személyi, hardver és szoftver feltételek folyamatos biztosítása.
Tekintettel arra, hogy a tevékenység több ezer felhasználó kiszolgálását jelenti, feltétlenül szükséges bizonyos belső fizikai és eszmei rend és rendszer kialakítása a zavartalan működés és szolgáltatás érdekében.
A SZABÁLYZAT ezt a több év alatt kialakult rendszert fogalmazza meg és szabályozza a HSZK működését. Célunk ezzel természetesen nem egy bürokratikus akadályrendszer kialakítása, hanem éppen a lehető legzavartalanabb, a legtöbb lehetőséget nyújtó működés biztosítása. A SZABÁLYZAT-ban előforduló korlátozások is ezt szolgálják.
Működésünk javítása érdekében köszönettel veszünk minden oktató vagy hallgató kollégától írásbeli javaslatokat, ezekkel - az egyetem vezetésével és a javaslattevővel történt konzultálás és megfelelő átgondolás után - szívesen módosítjuk a SZABÁLYZAT-ot.

2. A HSZK szolgáltatásai

Alapszabály: A HSZK CSAK OKTATÁSI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGRE VEHETŐ IGÉNYBE .

- Órarendi igénybevétel

Ennek keretében a karok félévenként készülő órarendi beosztásának megfelelően, az abban beosztott hallgatók oktató jelenlétében és annak felelősségére a HSZK géptermeit használhatják.

- Helyszíni egyéni használat

Bármely erre jogosult hallgató tanulmányi feladatokkal összefüggő célokra az órarendi igénybevétel mellett a HSZK szolgáltatásait igénybe veheti.

- Hálózati és szerver használat

Megfelelő jogosultság birtokában és szintjén a HSZK szolgáltatásainak egy része az egyetemi illetve külső hálózaton keresztül is elérhető, valamint a HSZK termi PC-iről a külső szolgáltatások igénybe vehetők.

- Különleges igénybevétel

A fentiekben foglaltaktól eltérő használat csak a HSZK vezetőjének engedélyével lehetséges.

3. A HSZK szolgáltatásainak felhasználói köre

3.1. Oktatók

Minden, a HSZK-ban folyó oktatási feladatban tevékenykedő oktató. Az oktatók részére kiállított arcképes HSZK igazolvány használata kötelező, melyet díjmentesen állít ki a HSZK és határidő nélkül érvényes.

3.2. Hallgatók

Minden, az egyetem állományába tartozó nappali vagy levelező tagozaton tanuló, "Aktív" státuszú hallgató.

3.3. Különleges esetben,

azok részére, akik a 3.1. ill. a 3.2. pontokban meghatározott kategóriákba nem tartoznak, a HSZK vezetője - meghatározott időtartamra és indokolt esetben - engedélyezheti a számítógép központ használatát.

3.4 Számítógép-használat

A HSZK PC számítógépei egyéni azonosító kódokkal indíthatók. Ilyen azonosító kódot és hozzá tartozó jelszót a HSZK honlapjáról elérhető webes felületen igényelhetnek a nappali vagy levelező tagozaton tanuló, "Aktív" státuszú hallgatók. Azok a személyek, akik nem rendelkeznek egyéni azonosítóval, csak a vezető engedélyével dolgozhatnak a HSZK gépein. Az órát tartó oktató személyes használatához kérésre az operátor elindít 1 db számítógépet. Az egyéni azonosítók átruházása TILOS. Regisztráció céljára, illetve Neptun-elérésre kérésre az operátor ad azonosítót, amellyel csak korlátozott használat lehetséges.

4. A használat általános rendje

4.1. Nyitva tartás

A számítógép központ hétköznap naponta 8 órától 20 óra 30 percig tart nyitva. A vizsgaidőszakban és nyáron ennél rövidebb, illetve nyári időszakban, az egyetemi munkarenddel összhangban teljes zárva tartás van. Péntekenként 14 és 16 óra között karbantartás miatt a HSZK zárva tart. Szorgalmi időszakon kívül egyes termek tartósan zárva lehetnek.

4.2. A HSZK igénybevételi rendje

4.2.1. Operátori felügyelet

Minden teremnek illetve teremcsoportnak a nyitva tartás teljes időtartama alatt operátori felügyelete van.
Az operátor, szolgálati ideje alatt a termek felelős gazdája. Munkáját az optimális szolgáltatás érdekében végzi, felelős a termek, eszközök rendjéért, a SZABÁLYZAT betartásáért.
Szolgálati ügyekben kéréseit vagy utasításait minden felhasználó köteles betartani, még egyet nem értés esetén is.
Munkájával, utasításaival kapcsolatos minden kifogással a HSZK vezetőjéhez kell fordulni.

4.2.2. Órarendi igénybevétel

Hallgatók a géptermekbe órarend szerinti órákra csak tanárral együtt mehetnek be.
Ilyenkor a tanár köteles leadni a termet felügyelő operátornak a HSZK igazolványát és csak ennek ellenében kaphatja meg a szükséges eszközöket. Ezek visszaadásairól is ő gondoskodik, ennek ellenében kapja vissza igazolványát. Ezzel egyben felelősséget is vállal az óra időtartamára a gépterem fegyelméért, rendjéért és a gépek, eszközök rendeltetésszerű használatáért. Amennyiben a géptermet a hivatalos órakezdés után 15 perccel a tanár még nem vette igénybe, úgy az órát elmaradtnak kell tekinteni, a géptermet a felhasználók - az egyéni igénybevétel rendje szerint - szabadon használhatják. Azonos órarendi időpontban egymást követő három elmaradt óra után, a HSZK jogosult a terem visszavételére, melyről a tárgyfelelősnek és az illetékes Dékáni Hivatalnak értesítést küld.

4.2.3. Egyéni igénybevétel

A felhasználók a géptermeket az órarendi órákon kívüli, vagy elmaradt órák ideje alatt egyénileg is használhatják. Rendellenes használat esetén az azt elkövető hallgatót a használattól a HSZK el is tilthatja, majd a későbbiekben az eset tisztázása után veheti ismét igénybe az egyéni számítógép használatot. Az órák kezdése előtt 10 perccel minden felhasználónak el kell hagyni a géptermeket, hogy az operátor a terem ellenőrzését, előkészítését, szellőztetését stb. elvégezhesse. A HSZK személyzete bármikor kérheti érvényes fényképes igazolvány felmutatását.

4.2.4. Hálózat és szerver igénybevétele

4.2.4.1. A HSZK fő erőforrás szervere az ural2.hszk.bme.hu. A HSZK szolgáltatásainak igénybevételére jogosult személyek egyéni azonosítót (témaszámot) kaphatnak. További szerverekre vonatkozó bármilyen igény jogosságának és kielégíthetőségének elbírálása az adott szerver rendszergazdájának feladata.

4.2.4.2. Témaszámot - Neptun-kódos azonosítás és jelen szabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozattétel mellett - a HSZK honlapjáról elérhető webes felületen keresztül lehet igényelni.

4.2.4.3. A témaszám kizárólag az oktatással kapcsolatos tevékenységre használható. A HSZK csak a hatályos magyar jogszabályok által előírt mértékig vállal felelősséget a témaszám működését, minőségét vagy bármilyen célra való alkalmasságát illetően.

4.2.4.4. Csak a rendszergazda előzetes beleegyezésével lehet a hálózatot vagy az erőforrás gépeket úgy terhelni, hogy ezáltal a többi felhasználó felé nyújtott szolgáltatások színvonala észrevehetően csökkenjen, továbbá 24 óránál hosszabb ideig tartó program futásokról is előre értesíteni kell őt.

4.2.4.5. A HSZK hálózatán és számítógépein csak olyan tevékenységet lehet végezni, amely nem ütközik jogszabályokba és az egyetemi szabályzatokba. A felhasználó kizárólagosan felelős a témaszámán folytatott mindennemű tevékenységért és a rendelkezésére bocsátott erőforrásokért erkölcsi, anyagi és jogi értelemben egyaránt.

4.2.4.6.Csak a rendszergazda előzetes jóváhagyásával lehet távoli rendszereket felügyelő programokat futtatni, valamint kívülállók számára bármely formájú szolgáltatást nyújtani. Ezt a jóváhagyást a rendszergazda nem köteles megadni, egyedi mérlegelés alapján akár indoklás nélkül is megtilthatja.

4.2.4.7. A felhasználónak a saját weblapjában közölt információkra is érvényesek e szabályzatban leírt követelmények. Az Egyetem illetve a HSZK érdekeit sértő anyagokat - ha a szabályzat egyéb korlátozásába nem is ütközik - jogosult a rendszergazda a felhasználó utólagos értesítése mellett letörölni. Ilyen anyagot újra visszatenni tilos.

4.2.4.8. Minden felhasználó felelős a rendszer biztonságáért. Ennek érdekében mindenki köteles egy mások által nem ismert és könnyen nem kitalálható jelszóval védeni témaszámát. Célszerű kis és nagybetűket valamint számjegyeket egyaránt tartalmazó legalább 6 karakter hosszú jelszót választani. Amennyiben a felhasználóban akár csak a gyanúja merül fel annak, hogy jelszavát más is ismeri, akkor azt haladéktalanul meg kell változtatnia. Egyes rendszereknél a rendszergazda előírhatja a kötelező időnkénti jelszócserét.

4.2.4.9. A legszigorúbban tilos más számítógépére történő betörés, más jelszavának feltörése vagy ezek kísérlete, valamint olyan erőforrás használata amelyre az adott felhasználnak nincs jogosultsága. Ezenkívül szigorúan tilos a témaszámot illetve a szerver bármilyen szolgáltatását más személy vagy szervezet rendelkezésére bocsátani, átruházni vagy kölcsönadni. Minden ilyen kísérlet észlelése esetén a felhasználót a HSZK szolgáltatásainak használatától eltiltjuk.

4.2.4.10. A felhasználónak jelentenie kell ha tudomást szerez a 4.2.4.9.-ba ütköző cselekményekről. A felhasználó köteles együttműködni (akár tanúként is) az ilyen cselekmények kivizsgálásában a rendszergazdával.

4.2.4.11. A felhasználók általános tájékoztatására a napi üzenet, a motd és a http://www.hszk.bme.hu honlap szolgál. Egyéni értesítéseket a felhasználók e-mail-ben kapnak az itteni postafiókjukba.

4.2.4.12. A felhasználók a problémáikat a support@hszk.bme.hu e-mail címen jelezhetik.
Amennyiben szükségesnek bizonyul, a rendszergazdával ezen keresztül lehet személyes segítségnyújtáshoz időpontot egyeztetni.

4.2.4.13. A felhasználó munkája végeztével köteles kijelentkezni a számítógépről és annak sikeres voltáról meggyőződni.

4.2.4.14. Szabályellenes használat alapos gyanúja esetén a vizsgálatok céljából a rendszergazda értesítés nélkül betekinthet a felhasználók fájljaiba.

4.2.5. A témaszám érvényességi ideje

4.2.5.1. A témaszám mindaddig érvényes (kivéve a fegyelmi okokból történő megszüntetést), amíg a személy akinek a nevére kiadták, a hivatalos egyetemi nyilvántartásban nappali vagy levelező tagozaton "Aktív" hallgatói jogviszonnyal szerepel. A megszűnő témaszámok törlése legalább 1 hónappal a rendszergazda a felhasználót személyre szóló e-mailben értesíti.

4.2.5.2. Az a hallgató aki legalább három egymás utáni félévben nem "aktív" státuszú, annak témaszámát a harmadik félévtől kezdve a rendszergazda felfüggesztheti mindaddig, amíg nem válik újra "aktív"-vá. Két év ilyen felfüggesztett állapot után a témaszámot (további értesítés nélkül) törölhetjük.

4.2.6. Szankciók

4.2.6.1. A rendszergazda a témaszám kiadását megtagadhatja ha tudomása van arról, hogy a kérelmező korábban, akár másutt, a 4.2.4.5 vagy a 4.2.4.8, 4.2.4.9. pontokban foglaltakat megsértette.

4.2.6.2. A rendszer biztonságos működését súlyosan veszélyeztető valamint a 4.2.4.8, 4.2.4.9 pontban felsorolt cselekmények elkövetése esetén a témaszámot a rendszergazda haladéktalanul megszünteti és a HSZK fegyelmi eljárást kezdeményez.

4.2.6.3. Amennyiben a rendszergazdában a szabályok megsértésének gyanúja merül fel, a témaszámot ideiglenesen, az ügy vizsgálatának lezártáig felfüggesztheti. A vizsgálat eredményét indokolt esetben a HSZK vezetése a fegyelmi ügyekben illetékes egyetemi személyhez vagy szervhez továbbítja.

4.2.6.4. Az 4.2.4.4 pontot sértő programokat vagy processzeket a rendszergazda figyelmeztetés nélkül kiöli.

4.3. Nyomtatás

A HSZK-ban a hallgatói nyomtatás lehetősége megszűnt.

4.4. Szoftver használati előírások

A HSZK számítógépein csak jogtiszta szoftverek futtathatók. Az általános célú szoftvereket a HSZK beszerezte, illetve anyagi lehetőségeinek függvényében állandóan gyarapítja. Az oktatás során alkalmazandó egyéb, a HSZK-ban rendelkezésre nem álló szoftverek esetén a tanszékek saját vagy maguk által beszerzett szoftvereiket a jogtisztaságukra és telepíthető példányszámra vonatkozó igazolással egyetemben eljuttathatják a HSZK-ba a félév indulását megelőzően legalább 4 héttel.
Tekintettel a gépekre installált nagyon nagy számú, különböző gyártó által készített szoftverek zavartalan működése érdekében a félév indulását megelőző 4. hét után újabb szoftver telepítését (ideértve a verziófrissítést illetve a kiegészítések feltelepítését is) a HSZK nem vállalja.
A tantermi gépeken az üzemeltetők adminisztratív úton is megtilthatják (megakadályozhatják) további szoftverek installálását, futtatását. Az ilyen beállítások megváltoztatása tilos.

5. A HSZK használatára vonatkozó általános tiltó rendelkezések

Az alábbi felsorolt tiltó rendelkezések megszegői ellen a HSZK - a vétség fokától függően - eljárhat és az elkövetés tényéről az illetékes kar vezetését értesíti. A HSZK saját hatáskörben az elkövetőt a HSZK egyéni szolgáltatásainak igénybevételéből kizárhatja.

5.1. Általános

- Tilos a HSZK teljes területén étel, ital fogyasztása.
- Tilos kerékpárt behozni, valamint rollerrel vagy görkorcsolyával közlekedni a HSZK területén.
- Tilos a dohányzás.
- Tilos hangos beszéddel, zajjal zavarni mások munkáját.
- Tilos a gépasztalokon táskák, ruhanemű tárolása.
- Tilos az egyéni azonosítók átruházása.

5.2. Szoftver használattal kapcsolatos tilalmak

A HSZK bizonyos berendezései beszerezhetőségének feltétele volt, hogy a szóban forgó berendezéseken csak oktatási tevékenység végezhető.
TEHÁT TILOS A HSZK-BAN MINDEN, NEM A TANULMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG.
Ezen tilalom megszegői az esetleges utólagosan megvont kedvezmény megfizetésével keletkező kárért anyagi felelősséggel tartoznak!

- A HSZK-ban csak a szabadon terjeszthető szoftverek (freeware) másolhatók, a többi szoftver másolása törvénybe ütköző, tehát tilos.
- Tilos a rendszerek szoftver konfigurációinak megváltoztatása.
- Tilos olyan programok futtatása amely alkalmas más rendszerek működésének megzavarására, vagy megtévesztésére.
- A HSZK számítógépein tilos játékprogramok futtatása.
- Tilos úgy a HSZK gépein, mint a hálózaton szeméremsértő, obszcén, trágár vagy egyéb megbotránkoztató programok futtatása vagy információk továbbítása, megjelenítése.
Bármilyen egyéni, a felhasználót meg nem illető jogosultság (jelszó, témaszám, fájl-hozzáférés, stb.) megszerzése, megváltoztatása, illetve erre tett kísérlet, valamint - akár gondatlan kezelésből eredő - átadása illetéktelen személynek szabályellenes.
Jogosultság átadása esetén mind az átadót, mind az annak használatára eredetileg nem jogosult személyt felelősség terheli.
Bárki, aki ilyen esetről tudomást szerez, köteles az illetékes rendszermenedzsert értesíteni, illetve a felderítésre a rendelkezésre álló információval segítséget nyújtani.

5.3. Hardver kezeléssel kapcsolatos tilalmak

- Tilos a rendszerek hardver konfigurációjának megváltoztatása.
- Tilos nem rendszeresített külső hardverek engedély nélküli csatlakoztatása.
- Tilos a gépek eredeti helyének megváltoztatása, a csatlakozások megbontása. Minden, hardvert érintő problémában a HSZK hardvergazda értesítése és közreműködése kötelező.
- Hardverkulcsos programok esetén a hardverkulcs eltűnéséért a felhasználó anyagi felelősséggel tartozik.

5.4. Tűzvédelmi előírások

- A HSZK területén nyílt lángot használni vagy bármilyen tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos.
- Tilos a dohányzás.
- Ha bármely felhasználó a HSZK géptermében vagy egyéb helyiségében tüzet észlel, úgy azt köteles azonnal jelenteni az ügyeletes operátornak és ezután a lehető leggyorsabban elhagyni a HSZK területét.
- Minden egyéb esetre a BME Tűzrendészeti Szabályzata érvényes.

5.5. Munkavédelmi előírások

- A HSZK géptermeiben oktatással, tanulással kapcsolatos, a géptermek rendeltetésének megfelelő tevékenység folytatható.
- Tilos hallgatóknak a géptermek elektromos berendezésének védőburkolatát eltávolítani, ezeken bármilyen átalakítási, szerelési munkát végezni.
- Minden egyéb esetre a BME Munkavédelmi Szabályzata érvényes.

5.6. A SZABÁLYZAT be nem tartásából, a nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból okozott kárért a felhasználót anyagi illetve fegyelmi felelősség terheli.

6. Befejezés

A fenti SZABÁLYZAT betartása - reményeink szerint - a HSZK működésének, a nálunk tevékenykedő felhasználók érdekeinek védelmét szolgálja.

A HSZK-ban dolgozó több ezer felhasználó zavartalan munkájának biztosítása sokszor erőn felül terheli a HSZK munkatársait. Ezért kérjük felhasználóinkat, oktatókat és hallgatókat egyaránt, hogy az előírások betartásával segítsék munkánkat.

Budapest, 2011. február 14.


dr. Halász Péter
HSZK csoportvezető

Főlapra